„Turvalised kogukonnad – turvaline Eesti!“

Head Viimsi elanikud ja Harjumaa rahvas!


Ülepiiriline turvalisuse-teemaline koostöö ümarlaud 23.11.2015 Viimsis!

 
Kutsume Teid osalema 23. novembril toimuvale ülepiirilisele koostöö ümarlauale „Turvalised kogukonnad – turvaline Eesti!“, mis on jätkuks 6.10.2015 Rae vallas toimunud Harjumaa linnade ja valdade vahelisele koostööfoorumile (vt. http://www.hol.ee/turvafoorum-250http://www.hol.ee/docs/file/Kava06_10_2015.pdf).
 
Ümarlaua eesmärk on peale lühemate ettekannete teha ka aktiivset rühmatööd, mis aitaks kaasa turvalisuse koostöövõrgustiku arendamisele kogukonna ja organisatsioonide vahel. Ümarlaua koostööpartneriteks on Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Naabrivalve, Kaitsepolitseiamet, Eesti Maksu-ja Tolliamet, Politsei-ja Piirivalveamet, Kaitseliit, Maanteamet. 
 
Seoses hiljutiste sündmustega Pariisis ja võimalike seonduvate küsimustega Eestis osaleb ümarlaual ja vastab elanike küsimustele Valter Pärn, Ida-Harju politseijaoskonna juht, kes on prefektuuri kriisireguleerimise meeskonnaliige ja Kaitsepolitseiameti esindaja.
 
Avalik ümarlaud toimub 23. novembril 2015, kell 18:00-20:00 Viimsi vallamaja volikogu saalis, Nelgi tee 1.


AJAKAVA 
 
17:30    Saabumine     

18:00    Ürituse avasõnad

Ümarlaua sissejuhatus: Priit Robas, Viimsi Vallavolikogu liige, Randvere külavanem 

18:05-18:30       Marek Helm, Eesti Maksu- ja Tolliameti peadirektor: Kuidas märgata ja ennetada salakaubaga kaubitsemist; ennetustöö ja koostöö kohaliku kogukonnaga.   

18:30-18:55       Veiko Randlaine, Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna juht: Kõigi ja igaühe panus turvalisema elukeskkonna loomisel, haritus kui julgeoleku üks alustalasid. 

18:55-19:20       Sigrid Hartman, Kaitseliidu Tallinna Malev, teavituspealik: Kriisisituatsioonide arutelu läbi erinevate läbi erinevate olukordade tavaelus; kogukonna toimetulek; infovõrgustiku ja koostöö erinevad väljundid.    

19:20-19:45       Kristo-Taavi Ruus, Maanteeameti õigusosakonna juhataja: Erateede küsimuse arutelu seoses 1.07.2015 jõustunud ehitusseadustikuga.   

Käesoleva aasta 1. juulil kaotas ehituseadustiku (EhS) jõustumisega kehtivuse teeseadus. Erateede avalikuks kasutamiseks määramine toimub nüüd EhS §-s 94 sätestatud korras, vajadusel saab selleks kasutada sundvalduse seadmist. Samuti näeb EhS § 95 ette kohaliku omavalitsuse üksuse ostueesõigust, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks määratav olemasolev või kavandatav tee. Fookuses on elanike mure, kes on sattunud elama eraomandisse läinud teede äärde.

19:45-19:55       Inga Kuus, Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator, sektorivanem: Erinevate ametkondade ja vabatahtlike uued väärtuspõhised väljakutsed koostöös.

Ümarlaua töörühma lõppsõna: Mati Mätlik, Viimsi abivallavanem    

Ürituse kokkuvõte

 
Ootame tänuga Teid kaasa rääkima kogukondade turvalisuse teemal!
 
Lisainfo:
Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator
Tel. 58587823
23.11.2015