Ametlik teadaanne

 

Tähelepanu! Ametlik teadaanne!

Ametlik teadaanne, et 29.02 - 13.03.2016 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere külas, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Koralli tee 3a detailplaneering.

Planeeritav 0,9 ha suurune ala asub Randvere külas Muuga tee äärsel alal endise aiandusühistu Korall territooriumil. Planeeritav ala piirneb elamukruntidega Koralli tee 3, Pärli tee 3, Pärli tee 5, Pärli tee 7, Pärli tee 9, Pärli tee 11 ja Merisiiliku tee 7 ja riigimaantee kõrvalmaanteega nr 11254 Muuga tee 0,0-0,41 km. Tegu on hoonestamata alaga, kus kasvab kõrghaljastus, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on maa-ala kavandatud väikeelamute maa juhtotstarbega alaks, kus üksikelamukrundi vähim lubatud suurus üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (Elamuehituse teemaplaneering) kohaselt on 1200 m².

Detailplaneeringuga (OÜ Hedolink töö nr 1206) moodustatakse neli üksikelamukrunti, üks üldmaa krunt ja kaks tee- ja tänavamaa krunti (üks Muuga tee järsu kurvi sujuvamaks muutmiseks, teine kahele elamukrundile juurdepääsuks) ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (kõrgusega kuni 8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit) ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 240 m².

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Randvere Kooli raamatukogus.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel:www.viimsivald.ee

04.03.2016